Title
ความเหลื่อมล้ำ ในศตวรรษที่ 21
 1 file(s)  36 downloads
บทความวิชาการ พฤษภาคม 13, 2019 Download
ธนาคารที่ดินคืออะไร บทสรุปจากการศึกษาโครงการศึกษา กระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน
 1 file(s)  107 downloads
บทความวิชาการ พฤษภาคม 13, 2019 Download
โครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน
 1 file(s)  53 downloads
งานวิจัย, บทความวิชาการ เมษายน 26, 2019 Download
โครงการศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดิน
 1 file(s)  36 downloads
งานวิจัย, บทความวิชาการ เมษายน 26, 2019 Download
การจัดการทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resources-CPRs) กับข้อเสนอของ Elinor Ostrom:การใช้และการดูแลรักษาภายใต้กฎเกณฑ์ร่วมกัน
 1 file(s)  128 downloads
บทความวิชาการ กุมภาพันธ์ 6, 2019 Download
ไมโครไฟแนนซ์ (Microfinance และ Grameen Bank)
 1 file(s)  79 downloads
บทความวิชาการ พฤศจิกายน 16, 2018 Download
ธนาคารที่ดินจะมีประโยชน์อย่างไรกับเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบัน
 1 file(s)  706 downloads
บทความวิชาการ มกราคม 12, 2018 Download
หลักการบริหารความเสี่ยงภาครัฐกับ บจธ.
 1 file(s)  181 downloads
บทความวิชาการ กรกฎาคม 18, 2017 Download
แนะนำหนังสือ – การหนีความยากจน: สุขภาพ ความมั่งคั่ง และบ่อเกิดความเหลื่อมล้ำ The Great Escape: health, wealth, and the origins of inequality” ของ Angus Deaton
 1 file(s)  209 downloads
บทความวิชาการ กุมภาพันธ์ 16, 2017 Download
ธนาคารที่ดิน” … ก้าวต่อไปของ บจธ.
 1 file(s)  445 downloads
บทความวิชาการ มกราคม 24, 2017 Download
องค์การ OXFAM และเจตจำนงช่วยเหลือสังคมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ เขาเชื่ออะไร ? what they believe
 1 file(s)  267 downloads
บทความวิชาการ พฤศจิกายน 28, 2016 Download
สิทธิในที่ดิน (land rights) และภาวะปรากฏการณ์การแก่งแย่งที่ดิน (land grabbing) มุมมองสิทธิมนุษยชน กับปัญหาความเหลื่อมล้ำที่ไม่มีวันจบ
 1 file(s)  802 downloads
บทความวิชาการ ตุลาคม 18, 2016 Download
หลักการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ : วิธีการจัดซื้อที่ดินของ บจธ. เพื่อสร้างความโปร่งใส และลดโอกาสคอร์รัปชั่น
 1 file(s)  2418 downloads
บทความวิชาการ สิงหาคม 16, 2016 Download
บจธ. และการกำกับดูแลให้มีการดำเนินงานตามหลักธรรมภิบาล
 1 file(s)  151 downloads
บทความวิชาการ สิงหาคม 10, 2016 Download
ธนาคารที่ดินคืออะไร? จะมีประโยชน์อันใด?
 1 file(s)  3933 downloads
บทความวิชาการ พฤษภาคม 19, 2016 Download
การกำหนดนิยาม และการวัด “ความยากจน”
 1 file(s)  287 downloads
บทความวิชาการ มีนาคม 16, 2016 Download
ชุมชนและสิทธิของชุมชน
 1 file(s)  172 downloads
บทความวิชาการ กุมภาพันธ์ 24, 2016 Download
สิทธิในที่ดินและการจำกัดสิทธิตามกฎหมายของประเทศไทย
 1 file(s)  546 downloads
บทความวิชาการ มกราคม 11, 2016 Download
การกระจายการถือครองที่ดิน : ปรากฏการณ์ commons และ anticommons
 1 file(s)  363 downloads
บทความวิชาการ มกราคม 11, 2016 Download
การศึกษากลไกธนาคารที่ดิน : ประสบการณ์ Land Bank สหรัฐอเมริกา
 1 file(s)  116 downloads
บทความวิชาการ พฤศจิกายน 14, 2017 Download
การศึกษาขอบเขตของกฎหมายการเกษตร
 1 file(s)  42 downloads
บทความวิชาการ พฤศจิกายน 14, 2017 Download
ความคิดในทางกฎหมายกับเศรษฐศาสตร์ : ชุมชนจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกัน ได้อย่างไร ?
 1 file(s)  70 downloads
บทความวิชาการ พฤศจิกายน 14, 2017 Download