งานเสวนาเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน หัวข้อ “ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน”

   

  

  

วันนี้ (วันศุกร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๑) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดงานเสวนาเกี่ยวกับธนาคาร
ที่ดิน หัวข้อ "ใครจะได้อะไรจากการตั้งธนาคารที่ดิน" ณ ห้องราชดำเนิน ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร
โดยมีวิทยากรร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นำโดย นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผอ.บจธ. ผศ.อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์
พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ กรรมการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม นายประยงค์ ดอกลำใย กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน คณะกรรมการ บจธ. โดยในช่วงท้ายได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วม
การเสวนาทั้งภาคประชาชน และภาครัฐ ได้ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น

Comments are closed.