ชื่อ นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

เกิดวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๐๒

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน  : ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี          

ประวัติวุฒิการศึกษา

  • ปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต คณะรัฐศาสตร์บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  • ปริญญาโท A. in International Relations, Schiller International University, London, UK

ประวัติการทำงานการรับราชการ และการดำรงตำแหน่งที่สำคัญนอกเหนือจากใน บจธ.

  • พ.ศ. ๒๕๔๖ ผู้อํานวยการกองพิธีการ
  • พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้อํานวยการสํานักการต่างประเทศ
  • พ.ศ. ๒๕๕๒ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายบริหารสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
  • พ.ศ. ๒๕๕๓ ทีปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจํา ด้านประสานกิจการต่างประเทศ
  • พ.ศ. ๒๕๖๐ รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี