นายชยาวุธ จันทร

เกิดวันที่ 18 ตุลาคม 2507

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

ประวัติการศึกษา

 • พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2530)
 • รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2539)
 • นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2527)
 • หลักสูตรรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (e-Government for Chief Executive Officer Program : e-GCEO#7) (2563)
 • หลักสูตรผู้นำดิจิทัลภาครัฐ (Digital Leadership for Executive Level) (2561)
 • Political Science and the Israeli-Palestinian Conflict, Galilee International Management Institute, Israel (2557)
 • หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 55 (2556)
 • หลักสูตรเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 1 สถาบันพระปกเกล้า (2552)
 • The 7 Habits of Highly Effective People Program (2549)
 • หลักสูตรนักปกครองระดับสูงรุ่นที่ 47 (2548)
 • หลักสูตรนายอำเภอ รุ่นที่ 43 (2540)
 • หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย รุ่นที่ 77  สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
 • หลักสูตรปลัดอำเภอ รุ่นที่ 104
 • Weapon of Mass Destruction ; First Responder Training Program, Bureau of Diplomatic Security, U.S. Department of State
 • Industrial Development in Rural Areas, Development Study Center, Rehovot, Israel
 • Public Sector HR Essentials Program, College of Management, Mahidol University

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี (2560 - 2563)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี (2558 - 2560)
 • ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม (2557 - 2558)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา (2556)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี (2555)
 • รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (2553)
 • ปลัดจังหวัด จ.นครนายก (2551)
 • ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2549)
 • ผู้อำนวยการกองสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (2548)
 • นายอำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา (2547)
 • นายอำเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร (2545)
 • ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายปกครองและพัฒนา ที่ทำการปกครอง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี (2544)
 • หัวหน้าฝ่าย 3 ส่วนความมั่นคง สำนักประสานงานมวลชน กรมการปกครอง (2543)
 • หัวหน้าฝ่ายบำรุงท้องที่ สำนักบริหารการปกครองท้องที่ กรมการปกครอง (2540)
 • หัวหน้างานแผนงานบุคคล ฝ่ายวางแผนอัตรากำลัง กองอัตรากำลังและส่งเสริมสมรรถภาพ กรมการปกครอง (2539)

ผลงาน

 • รางวัลสำเภาทอง หอการค้าไทย ประจำปี 2560, 2561 และ 2562
 • เหรียญกาชาดสดุดี ชั้นที่ 1 จากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ประจำปี 2562
 • ประกาศเกียรติคุณบุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านการพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติด จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประจำปี 2561
 • โล่ประกาศเกียรติคุณ ผู้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาเอกชน จากกระทรวงศึกษาธิการ ปี พ.ศ.2561
 • เข็มอาสารักษาดินแดนสดุดี กองบัญชาการรักษาดินแดน พ.ศ.2561
 • กรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม ปี พ.ศ. 2559 - 2560
 • เข็มมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยสดุดี มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ประจำปี 2559
 • รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ประจำปี 2558
 • ประกาศนียบัตรนักโดดร่มชั้นกิตติมศักดิ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2558
 • เข็มพระราชทานคุณูปการราชประชาสมาสัย ประจำปี พ.ศ.2558
 • โล่ประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ กรมควบคุมโรค ประจำปี 2557
 • ประธานมูลนิธิกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน
 • ประกาศเกีบรติคุณรักษาดินแดนยิ่งชีพ กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน พ.ศ.2551
 • รางวัลนายอำเภอที่มีผลงานดีเด่น จังหวัดสกลนคร ประจำปี 2547
 • อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรี
 • อดีตนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี
 • อดีตเลขาธิการสมาคมนิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • อดีตเลขาธิการมูลนิธินิสิตเก่ารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
 • เลขานุการประจำคณะกรรมาธิการการปกครอง วุฒิสภา พ.ศ.2543 – 2544
 • ปฏิบัติงานในโครงการส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี โดยกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทย, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และ UNDP
 • รางวัลเสาเสมาธรรมจักรผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปี 2549 สาขาการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 • เกียรติบัตรผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทสงเคราะห์ประชาชนและส่งเสริมการพัฒนาชุมชนโดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา สาขาส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี 2549 จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ