นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์

เกิดวันที่ 

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน รองปลัดกระทรวงมหาดไทย หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ