%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2-%e0%b8%89%e0%b8%b8%e0%b8%a2%e0%b8%89%e0%b8%b2%e0%b8%a22

นายวิทยา ฉายสุวรรณ

วันเกิด 4 มกราคม 2497

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

  • วทบ. (เกษตรศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  • ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต (พัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ๒๕๕๒ – ๒๕๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  • ๒๕๕๗ – ปัจจุบัน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

ผลงาน

  • มหาประถมาภรณ์ช้างเผือก