15

นายสุบิน จันทะคัด

วันเกิด 17 กันยายน 2508

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ธุรกิจส่วนตัว

ประวัติการศึกษา

 • ปริญญาตรี คณะศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

 • อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 • ประธานชมรมผู้ปกครองบุคคลออทิสติกจังหวัดจันทบุรี
 • ผู้อำนวยการศูนย์บุคคลออทิสติกและบุคคลที่ต้องการดูแลเป็นพิเศษจังหวัดจันทบุรี
 • ประธานสมาคมพิการทุกประเภทจังหวัดจันทบุรี
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมและและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
 • คณะอนุกรรมการด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมอาชีพและการศึกษาพิเศษ
 • คณะอนุกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการจังหวัดจันทบุรี
 • คณะขับเคลื่อนที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยจังหวัดจันทบุรี
 • คณะทำงานเครือข่ายองค์การชุมชนจังหวัดจันทบุรี
 • ประธานสภาองค์กรชุมชนตำบลท่าช้าง จังหวัดจันทบุรี