นายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา

เกิดวันที่

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ

  • ประธานที่ปรึกษาสหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช
  • ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหะสถานเมืองโคราช จำกัด และอดีตปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด