บจธ. พบปะสมาชิกวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนา จังหวัดนครราชสีมา

นายพงศ์พจน์ เอนกวนิช ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. นางสาวสุวีณา ทัศคุณ ผอ.กองประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กรและเจ้าหน้าที่ บจธ. ลงพื้นที่ปฏิบัติงาน โดยมีนายเรืองศิลป์ วงศ์บุญทิวา ที่ปรึกษาวิสาหกิจชุมชนไร่นาสวนผสมเกษตรฐานรากช่องโคพัฒนาเป็นประธาน พร้อมสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร เพื่อหารือร่วมกับเกษตรกร ผู้ยากจนที่ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินทำกิน และชี้แจงรายละเอียดกระบวนการดำเนินงานของโครงการต้นแบบฯ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางในการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจน และผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ในที่ดินพื้นที่ ต.รังกาใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

 

Comments are closed.