บจธ. ร่วมงานสัมมนา “เวทีคืนข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการงานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคใต้โซน 1”

   

    

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 นางเปรมจิต สังขพงษ์ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน คณะที่ปรึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมงานสัมมนา "เวทีคืนข้อมูล และนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการงานสำรวจเกษตรกรและพัฒนาเครือข่ายพันธมิตร ในพื้นที่ภาคใต้โซน 1 (จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุง) ตามโครงการสำรวจเกษตรกรใน 36 พื้นที่" ซึ่งงานในครั้งนี้ดำเนินการจัดโดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  ณ โรงแรมพาราไดส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน จาก 4 จังหวัดในพื้นที่ภาคใต้โซน 1

ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าวเป็นตัวแทนเกษตรกรในพื้นที่ เกษตรกรที่มีปัญหาด้านที่ดินทำกิน และตัวแทนเครือข่ายในอนาคตของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ซึ่งจะมีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้า หรือผู้นำส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ที่ บจธ. ได้เข้าไปดำเนินการสำรวจข้อมูล  นอกจากนี้ ในงานสัมมนาดังกล่าวมีการเปิดเวทีตอบคำถาม โดยให้ตัวแทนเครือข่าย ชาวบ้าน และเกษตรกรที่มีปัญหาด้านที่ดินทำกิน ได้มีโอกาสสอบถาม บจธ. โดยตรง เกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน  ซึ่งในบางราย บจธ. สามารถประสานรับคำขอความช่วยเหลือได้โดยทันที

Comments are closed.