บจธ. เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ ในคณะกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์ สถานิติบัญญติแห่งชาติ

บจธ. ได้เข้าร่วมประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาศึกษาด้านสหกรณ์และอื่นๆ ในวันศุกร์
ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข 106 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา

วัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้เพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับระบบสารสนเทศขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร การใช้ประโยชน์ของระบบสารสนเทศ และให้ความเห็นการเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อเกษตรกร ซึ่งคณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์สภานิติบัญญัติแห่งชาติ กำลังพิจารณาในข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกร และการเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเกษตรกรอย่างไร โดยต้องการให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล ในการสืบค้น วิเคราะห์ และตัดสินใจได้ด้วยตนเอง โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นเครื่องมือในการช่วยเหลือ ดังนั้นจึงได้เชิญ บจธ. มาให้ข้อมูลว่ามีการทำงานอย่างไร มีภารกิจอย่างไร มีการใช้งานสารสนเทศด้านข้อมูลเกษตรกรอย่างไร และมีการเชื่อมโยงข้อมูลอย่างไร บจธ. จึงได้ชี้แจงต่อที่ประชุมถึงภาระกิจการดำเนินของ บจธ. โดยสรุป ดังนี้

  1. การกระจายการถือครองที่ดิน และการใช้ประโยชน์ในที่ดิน
  2. การรวบรวมข้อมูลที่ดินและเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประสงค์จะใช้ประโยชน์ที่ดินกับเจ้าของที่ดินที่ยังไม่ได้ทำประโยชน์ ซึ่งปัจจุบันได้มีโครงการตลาดกลางที่ดิน เป็นตัวกลางระหว่างผู้ต้องการที่ดินและเจ้าหน้าที่ดิน
  3. ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐเพื่อให้ได้ซึ่งที่ดินของรัฐ และของเอกชน แต่ปจจุบันรับนโยบายมาจากรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ให้ดำเนินงานในที่ดินของเอกชนก่อน เพราะว่าที่ดินของรัฐมีผู้รับผิดชอบอยู่แล้ว
  4. สนับสนุนให้ชุมชนมีการบริหารจัดการที่ดินร่วมกันในรูปแบบโฉนดชุมชน
  5. ให้สินเชื่อช่วยเหลือเกษตรกร ผู้ยากจน ไม่ให้ที่ดินหลุดมือเป็นป้องกันการสูญเสียสิทธิ
  6. ทำความตกลงและร่วมมือกับองค์กรหรือหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน

คณะอนุกรรมาธิการฯ ได้ให้คำแนะในเรื่องการประชาสัมพันธ์องค์กรให้มากขึ้นให้ประชาชนเป็นที่รู้จักและต้องประสานขอข้อมูลจากหน่วยงานอื่นๆ เพิ่มเติม ซึ่งคณะอนุกรรมาธิการฯ แนะนำอีกว่า เนื่องจาก บจธ. เป็นองค์กรที่จัดตั้งใหม่ จึงพึงเริ่มได้ทำภารกิจ จำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลในหลายๆด้าน และด้านระบบสารสนเทศของข้อมูลพึงเริ่มต้น จึงขอให้ บจธ. ทำภารกิจให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อรวบรวมข้อมูลที่สำคัญด้านที่ดินและเกษตรกร ให้เป็นส่วนในการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไปในอนาคต

Comments are closed.