ประชุมการดำเนินโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน โดยสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ร่วมด้วยคณะที่ปรึกษาผอ.บจธ. คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมการดำเนินโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักวิชาการมหาวิทยาลัยศิลปากร ณ ห้องประชุมสราสินี โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์การประชุมเพื่อชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการศึกษากระบวนการดำเนินงานธนาคารที่ดิน ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อวิเคราะห์ วิจัย และวางแนวทางกระบวนการดำเนินงานของธนาคารที่ดินของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

Comments are closed.