ประชุมคณะกรรมการ บจธ. ครั้งที่ 14/2561

  

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการ
ประชุมคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 14/2561 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก โดยมี พลโท ชาญชัย ภู่ทอง ประธานกรรมการ บจธ. เป็นประธานในที่ประชุม

Comments are closed.