ประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2560

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมาย ร่วมกับ คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุม 601 สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (อาคารเบญจสิริ) โดยมี ผศ. อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ และ นายสุพัฒน์ เอี้ยวฉาย เป็นประธานร่วมกันในที่ประชุม ร่วมด้วยคณะอนุกรรมการกฎหมาย คณะอนุกรรมการบริหารเงินทุนและจัดหารายได้ และเจ้าหน้าที่ บจธ. ที่เกี่ยวข้อง โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงสถานะทางการเงินของ บจธ. ให้คณะอนุกรรมการฯ ทราบ และหารือเรื่องการทำสัญญากู้ยืมเงินให้สอดคล้องกับและเป็นไปตามข้อบังคับฯ ที่กำหนด รวมไปถึงพิจารณาการจัดซื้อที่ดินในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ที่อยู่ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร

Comments are closed.