ประชุม คกก. บจธ. ครั้งที่ 2/2562

  

  

เมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการประชุม
คณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 10 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์
กองทัพบก โดยมี ดร.จิตติ มงคลชัยอรัญญา เป็นประธานในที่ประชุม

Comments are closed.