ผอ.บจธ. เข้าร่วมเสวนาในเวที “โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า : ทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมาย”

นายขจรศักดิ์  เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมเสวนาในเวที

“โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า : ทำอย่างไรจะไปให้ถึงเป้าหมาย”

มหกรรม “ที่ดินคือชีวิต ฝ่าวิกฤติที่ดินไทย” ณ หอประชุมเล็กมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 

เมื่อวันที่  18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

ซึ่งมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเข้าร่วมเสวนาประกอบด้วย

 • นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
 • ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิทยาลัยพัฒนศาสตร์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์
 • ผศ.ดร. ดวงมณี เลาวกุล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ดร.บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม กรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • คุณ บุญ แซ่จุ่ง ที่ปรึกษา เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด

และดำเนินรายการโดยคุณ วราวิทย์ ฉิมมณี

 

โดยวิทยากรแต่ละท่านได้แลกเปลี่ยนแนวคิด และได้อภิปรายอย่างกว้างขวาง โดยให้แนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ผลักดันกฎหมายประชาชน ภาษีที่ดินอัตราก้าวหน้า การส่งเสริมการใช้ประโยชน์ในที่ดินรูปแบบโฉนดชุมชน และการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ว่า
"การผลักดันกฎหมายของประชาชน  ต้องทำให้เป็นนโยบายสาธารณะ และ พรรคการเมืองต้องตอบโจทย์สังคม "

"ทำให้คนในสังคมตระหนักว่าเป็นปัญหาใกล้ตัวของตนเอง"

"ทำให้ข้อมูลที่ดินเป็นข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้สะดวก"

"ทำให้เกิดความเป็นเอกภาพขององค์กรเพื่อกำหนดนโยบายที่ดิน"

"เปลี่ยนชื่อเพื่อเกิดความชัดเจนในการผลักดันกฎหมาย เช่น ผลักดันโฉนดชุมชนในรูปแบบ ที่ดินแปลงรวม+สิทธิชุมชน
และเปลี่ยนชื่อ ธนาคารที่ดินเป็น สถาบันกระจายการถือครองที่ดิน"

 

 • นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ได้เสนอเรื่องรูปแบบการดำเนินการ
  ว่า แผนงานในปีงบประมาณ 2562 จะมีโครงการนำร่องธนาคารที่ดิน 5 ชุมชน เน้นในจังหวัดลำพูนและเชียงใหม่
  ที่ใกล้จะได้แนวทางในการจัดการแล้วว่าหากมีธนาคารที่ดินเกิดขึ้นแล้วจะบริการจัดการอย่างไรต่อไป
  โดยในการประชุมร่วมกับคณะกรรมการ(บอร์ด) บริหารในครั้งนี้ต่อไป จะมีการนำโมเดลที่ประชาชนเสนอมาศึกษา
  ว่าสามารถทำอย่างไรได้บ้าง และยังมีโครงการต้นแบบการบริหารจัดการธนาคารที่ดินแบบครบวงจร ซึ่งโครงการนี้
  จะสามารถตอบคำถามได้ว่า การมีธนาคารที่ดิน มีไว้เพื่ออะไร และมีความแตกต่างกับธนาคารที่มีในปัจจุบันอย่างไร
  โดยการบริหารจัดการจะเริ่มต้นตั้งแต่การหาที่ดินที่สามารถให้ประชาชนทำกินได้ ซึ่งหากประชาชนรายใดสามารถ
  บอกว่าที่ดินตรงไหนมีความเหมาะสมในการทำการเกษตร ก็สามารถมาหารือร่วมกันได้ การจัดสรรที่ดินให้ประชาชน
  และเมื่อได้รับที่ดินไปแล้วจะมีการบริหารจัดการอย่างไร โดยสิ่งที่ยังกังวลเป็นเรื่องของการที่ประชาชนได้ที่ดินไปแล้ว
  จะนำไปใช้ในการทำกินอย่างแท้จริง โดยที่ไม่นำที่ดินเหล่านั้นกลับเข้ามาสู่ตลาด คือ การนำมาขายสู่ตลาดอีก
  ซึ่งก็เป็นเรื่องที่ต้องดูแลในระยะยาว“สำหรับเรื่องราคาในการเป็นเจ้าของที่ดินของประชาชน ที่ยังมีความกังวลเกี่ยวกับ
  ราคาอยู่นั้น เบื้องต้นการจัดสรรที่ดินให้ประชาชนจะเป็นการขายแบบไม่เต็มราคา เปรียบเสมือนการขายผ่อน สามารถ
  แบ่งจ่ายเป็นก้อนได้ เพื่อที่จะช่วยลดภาระหนี้สินให้กับประชาชนอีกทาง และอีกส่วนหนึ่งคือ การเป็นเจ้าของร่วมกัน
  ระหว่างประชาชนและธนาคารที่ดิน เพื่อเป็นหลักประกันว่าที่ดินจะยังอยู่และไม่สามารถนำไปขายสู่ตลาดได้”

 

 

Comments are closed.