พลเอกวิทยา-จินตรา

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์

วันเกิด 13 เมษายน 2500

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม

ประวัติการศึกษา :        ร.ร. เตรียมทหาร ชั้นปีที่ ๒  ๒๕๑๘

                                ร.ร. นายร้อย จปร. ชั้นปีที่ ๕  ๒๕๒๓

                                รัฐศาสตร์มหาบันฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ๒๕๔๐

 

การรับราชการและการดำรงตำแหน่งที่สำคัญ :

    รอง จก.กบ.ทบ.                      ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๒

    ผู้ทรงคุณวุฒิ ทบ.                   ๑ ต.ค. ๒๕๕๕

    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ ทบ.         ๑ ต.ค. ๒๕๕๗

    ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สป.         ๑ ต.ค. ๒๕๕๘

    หัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ๑ ต.ค. ๒๕๕๙