ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง

เมื่อวันที่ 18 - 19 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ เดินทางลงพื้นที่
เพื่อเยี่ยมเยียนเกษตรกร และสำรวจพื้นที่ จ.ลำพูน และ จ.เชียงใหม่ ซึ่งอยู่ในโครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง
5 ชุมชน โดยได้ลงสำรวจพื้นที่ หารือร่วมกับเกษตรกรในชุมชน เพื่อหาแนวทางร่วมกันในการดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถทำกินในพื้นที่ได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน

Comments are closed.