ศึกษาดูงานการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

  

เมื่อจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 16.30 น. คณะผู้บริหาร บจธ. คณะที่ปรึกษา บจธ. และเจ้าหน้าที่ บจธ. เดินทางไป
ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร และการบริหารกิจการภายใต้หลักธรรมาภิบาล ณ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่

Comments are closed.