สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)เฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ ถือเป็นปีมหามงคลยิ่งของแผ่นดินไทย และพสกนิกรชาวไทยยิ่งนัก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรากูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ระหว่างวันที่ ๔-๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ตามโบราณราชประเพณี สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ได้จัดงานเฉลิมพระเกียรติถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพร เพื่อเทิดพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) นำคณะผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและลูกจ้างโครงการร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

Comments are closed.