อบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และการส่งเสริมเรื่องธรรมาภิบาล

   

   

เมื่อวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 บจธ. ได้จัดการอบรมการควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง การประเมินคุณธรรม
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และการส่งเสริม
เรื่องธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของ บจธ.
ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเบญจสิริ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก โดยได้รับเกียรติจาก ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน เป็นวิทยากรในการอบรม
โดยมี ผอ.บจธ. ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ บจธ. ทุกหน่วยตามโครงสร้างของ บจธ. เข้าร่วมการอบรม ซึ่งการอบรมดังกล่าว
แบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา

   

   

(ช่วงเช้า) ดำเนินการอบรมการควบคุมภายในฯ ในรูปแบบของการอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมภายใน
และการบริหารความเสี่ยง โดย ดร.นเรศ สถิตยพงศ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการของระบบการบริหารความเสี่ยง
ความจำเป็นที่ต้องมีระบบดังกล่าว และแนวทางการดำเนินงานเพื่อให้ บจธ. มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในที่มีประสิทธิภาพ

    

    

(ช่วงบ่าย) ร่วมทำ work shop เพื่อสำรวจการดำเนินงานของ บจธ. ในแต่ละส่วนงาน เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจ
ในหน่วยงานของตน ซึ่งจะเป็นผลลัพธ์ที่ช่วยสะท้อนภาพรวมขององค์กรเพื่อนำไปพัฒนา บจธ. ให้มีการดำเนินงาน
ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตามวัตถุประสงค์ขององค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักการบริหารความเสี่ยง และการควบคุม
ภายในมาเป็นกลไกในการช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของ บจธ. ให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการอบรมการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด โดยให้แต่ละส่วนงานได้ทำการ
สำรวจการดำเนินงานของส่วนงานของตนเพื่อนำข้อมูลส่งให้ ป.ป.ช. ตามที่ได้กำหนดไว้ นอกจากนี้ ได้อบรมผู้ปฏิบัติงาน
บจธ. ในส่วนของการส่งเสริมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรยึดหลักธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน
เป็นสำคัญ

 

Comments are closed.