เส้นทางธนาคารที่ดิน บนความท้าทายวิถีใหม่หลังโควิด -19 ตอนที่2

การบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความคุ้มค่า ที่ บจธ. ได้ดำเนินการมา เกิดรูปธรรมทั้งในเชิงปริมาณคือสามารถจัดหาที่ดินสนับสนุนคนไร้ที่ดินหรือมีที่ดินไม่เพียงพอให้มีที่ดินทำกิน และเข้าทำประโยชน์แล้วในช่วง 1-3 ปีที่ผ่านมา แต่การที่ บจธ. มีพระราชกฤษฎีกากำหนดอายุการดำเนินงานไว้ถึงวันที่ 7 มิถุนายน และไม่ได้รับการพิจารณาสนับสนุนงบประมาณกลาง ทำให้ ปี 2564 บจธ. ต้องเสนอร่างกฎหมายฯ และแก้ไขพระราชกฤษฎีกาขยายเวลาการดำเนินงาน คู่ขนานกันไป