โครงการอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 ขององค์การมหาชน

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2560 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) ร่วมกับสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร.) จัดโครงการอบรมการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขององค์การมหาชน ณ ห้องประชุมสโมสรทหารบก โดยมี นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เป็นประธาน และได้รับเกียรติจาก นางสาวสุปราณี จงธรรมวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ จากกรมบัญชีกลาง มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โครงการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ และกฎหมายขององค์การมหาชน มีความรู้ ความเข้าใจในกรอบ   การปฏิบัติงานของเกณฑ์มาตรฐานกลางตาม พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

Comments are closed.