โครงการสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. ….

  

  

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 9.00 น. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. จัดโครงการ
สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ. .... ณ ห้องบีบี 206 ชั้น 2 ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรม
เซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ โดยมีตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน
สัมมนา เเละร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับธนาคารที่ดิน

  

  

โดยได้รับเกียรติจาก นายขจรศักดิ์ เจียรธนากุล ผอ.บจธ. นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย คกก.บจธ.
ผศ.ดร. จิตติ มงคลชัยอรัญญา คณบดีวิืยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วย อึ๊งภากรณ์, กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คกก.บจธ.  ผศ. อิทธิพล
ศรีเสาวลักษณ์ อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมเป็นวิทยากรชี้แจงความเป็นมาของธนาคาร
ที่ดิน และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการสัมมนาครั้งนี้

Comments are closed.