ผู้อำนวยการให้สัมภาษณ์ รายการตู้ ปณ.ข่าว3 ถึงโครงการของสถาบันฯ