TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม)


     ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 โดยได้ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ในวันที่ 2 กันยายน 2565 นั้น

บจธ. ได้รับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์สมัครงาน จากนางสาวทิชากร จอนสูงเนิน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 ซึ่ง บจธ. ได้พิจารณาแล้ว พบว่าใบสมัครงานพร้อมเอกสารของผู้สมัครนั้น ถูกส่งเข้าระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ wasin.k@labai.or.th โดยผู้สมัครได้จัดส่งเอกสารดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2565 และได้แนบหลักฐานยืนยันการจัดส่งมายังสถาบันฯ ซึ่งอยู่ภายในช่วงเวลาที่ บจธ. กำหนดรับสมัคร (ภายใน 30 สิงหาคม 2565)

ในการนี้ บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม) จำนวน 1 ราย โดยกำหนดสอบข้อเขียนในวันที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม บจธ. ชั้น 6 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ตามประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบปรากฏบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้