TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2565 บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้พร้อมรายละเอียดการสอบตามประกาศที่แนบมานี้

หมายเหตุ

1. ให้ผู้สมัครสอบตามประกาศรายชื่อแนบท้ายประกาศ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.1 กำหนดสอบวันวันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. (รายละเอียดตามประกาศที่แนบมานี้)

1.2 สถานที่สอบ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ชั้น 9

2. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าสอบตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่เข้าสอบถือว่าสละสิทธิ์ในการสอบคัดเลือก

3. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์สามารถนำเอกสารการประกอบการพิจารณาในการสัมภาษณ์เพิ่มเติมมาให้คณะกรรมการพิจารณาร่วมด้วยได้ อาทิ Portfolio , Resume เป็นต้น

4. ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิดด้วยชุดตรวจ ATK และถ่ายรูปผลการตรวจว่าไม่พบเชื้อ เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนขึ้นมายังสถานที่สอบสัมภาษณ์

5. ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ สามารถตรวจสอบผลการสอบคัดเลือกได้ทางเว็บไซด์ http://www.labai.or.th (หลังการสอบประมาณ 7 วันทำการ)