TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2565 
ใน 2 ตำแหน่ง ได้แก่ 

 1) เจ้าหน้าที่บัญชี (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4)      จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน
 2) เจ้าหน้าที่การเงิน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)            จำนวน 1 อัตรา
 สังกัด กองการเงินบัญชีและบริหารทุน

บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้