TH | EN

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566


สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. เป็นหน่วยงานภาครัฐที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์ในการกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดิน
อย่างเหมาะสม และดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ทั้งนี้ บจธ. มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของ บจธ.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1
2. ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน
3. เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน(เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ3)

โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ