TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1,ผอ.กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน,จนท.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน)


                    ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 ใน 3 ตำแหน่ง ได้แก่

 

1) ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการที่ดิน 1 จำนวน 1 อัตรา

2) ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน จำนวน 1 อัตรา

3) เจ้าหน้าที่พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ 3)  จำนวน 1 อัตรา

 

                         บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้น โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม