TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 ลงวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565 
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน สังกัด กองนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา

 

บัดนี้ การดำเนินการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน รายละเอียดปรากฏตามประกาศที่แนบมา