TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)


                            ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 
ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน


                            บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้