TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองยุทธศาสตร์และแผนงาน

 

บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน