TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน


           ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ฉบับลงวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน

           บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้