TH | EN

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 นั้น

เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ 5) จำนวน 1 อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส 4) จำนวน 1 อัตรา ปรากฏว่ามีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ. จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว จนถึงวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีรายละเอียดดังนี้