TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓)


                       ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓) จำนวน ๒ อัตรา

                        บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓) จำนวน ๒ อัตรา เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓) ได้แก่ ลำดับที่ ๑ นายอธิรัญ แก้วหนูนวล และลำดับที่ ๒ นายธนนนท์ มังกรทอง โดยมีรายละเอียดวัน เวลา และสถานที่รายงานตัว ปรากฎตามแนบท้ายประกาศนี้