TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔)


 

             ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖) ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔) จำนวน ๑ อัตรา

            บัดนี้ หมดเขตการรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียน ปรากฏบัญชีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ใช้ดุลยพินิจในการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและประสบการณ์ที่เหมาะสมกับตำแหน่งเท่านั้น โดยผู้ที่จะได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม