TH | EN

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ใน ๗ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา


                                      ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๗ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา

                                 บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓ วันที่ ๑๐ และวันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ปรากฏตามบัญชีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม