TH | EN

ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ ๒)


                         ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

                              เนื่องด้วยมีผู้สนใจสมัครในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการการดำเนินการตามรายงานการศึกษาในพื้นที่ต้นแบบการดำเนินภารกิจของ บจธ. ในที่ดินรัฐ จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำโครงการตามโครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการ ในพื้นที่นำร่องภาคเหนือ ๔ ชุมชน จำนวน ๑ อัตรา ปรากฏว่า มีผู้สมัครจำนวนน้อยราย บจธ.จึงขยายระยะเวลาการรับสมัครในตำแหน่งดังกล่าว เป็นครั้งที่ ๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมานี้