TH | EN

ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ ๒) ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

บัดนี้ การดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน ปรากฏตามบัญชีรายชื่อตามประกาศที่แนบไฟล์มานี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม