TH | EN

ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖


ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ฉบับลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๗ ใน ๓ ตำแหน่ง ๓ อัตรา

บัดนี้ การดำเนินการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๑ – ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว บจธ. จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ปรากฏตามไฟล์ประกาศที่แนบมานี้ โดยการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกจะขึ้นบัญชีไว้จนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้งนี้ บจธ. ขอสงวนสิทธิ์ ในการยกเลิกการขึ้นบัญชีสำรอง ตามความเหมาะสม