ท่านสามารถติดต่อ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ได้ที่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก อาคารเบญจสิริ ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท โทร 02-278-1244 แฟกซ์ 02-2781148

บจธ.ลงพื้นที่สำรวจข้อมูลตามโครงการกระจายสิทธิการถือครองที่ดิน ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ และการป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดิน ณ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

เมื่อวันที่ 24-29 เมษายน 2559 ที่ผ่านมา บจธ. ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจข้อมูลการถือครองที่ดิน การตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่

Read more

ประกาศยกเลิกการรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน พ.ศ. 2559

ตามประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน ครั้งที่ 4 เมื่อวันที

Read more

ครม.อนุมัติหลักการร่าง พรฎ. สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) ขยายระยะเวลา ภายใน 3 ปี ให้เร่งดำเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 26 เม.ย.2559 การประชุมครม. คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..

Read more

บจธ. ได้จัดการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามข้อบังคับของ บจธ. ว่าด้วยการให้สินเชื่อเพื่อป้องกันและแก้ปัญหาการสูญเสียสิทธิในที่ดินเกษตรกรรม

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ได้จัดการอบรมให้ความรู้การดำเนินการตามข้อบังคับของ บจธ. ว่าด้วยการใ

Read more

บจธ. เร่งศึกษาวิจัยระบบข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการที่ดินของประเทศ

  เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2559 สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. ร่วมกับ สมาคมนักพัฒนาชุมชน สังคมท้องถิ่น ประชุมวางแผนศึกษาจั

Read more

ครม. มีมติแก้ไข พรฎ. บจธ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ องค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559

  ครม. มีมติแก้ไข พรฎ. บจธ. ให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ องค์การมหาชน (ฉบับที่2) พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 บจธ. ได้นำร่างพระราชกฤษฎีกาการจัดตั้ง

Read more

ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน 1 อัตรา

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของสถาบัน ฯ โดยมีสัญญาจ้างถึงวันที่ 8 ม

Read more

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้แทนไทยในคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิท

Read more
Page 8 of 12« First...2...678910...Last »