นายธรรมนิตย์ สุมันตกุล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ในคณะกรรมการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
ประธานอนุกรรมการ

พลตำรวจตรี ลิขิต กลิ่นอวล
อนุกรรมการ

พันตำรวจโท เธียรรัตน์ วิเชียรสรรค์
อนุกรรมการ

นายไสว จันทะศรี
อนุกรรมการ

นายทวีวัฒน์ สุรสิทธิ์
อนุกรรมการ

นายทวีชัย ลิยี่เก
อนุกรรมการ

นายสุมิตรชัย หัตถสาร
อนุกรรมการ

นายสมชาติ ธรรมศิริ
อนุกรรมการ

นายปรัชญา มหาวินิจฉัยมนตรี
อนุกรรมการ

นายกุลพัชร ภูมิใจอวด
ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน
อนุกรรมการ

นางนัยน์รัตน์ เผดิมรอด ภู่งาม
ผู้อำนวยการกองกฎหมายและงานคดี
อนุกรรมการและเลขานุการ