TH | EN

ประกาศรับสมัคร


หัวข้อ
ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
2024-05-24 14:42:02
ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
2024-05-02 10:52:33
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
2024-03-29 13:38:09
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
2024-03-01 16:26:42
ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
2024-01-22 11:26:40
ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการของสถาบัน
2024-01-22 11:16:28
ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
2024-01-05 15:23:18
ประกาศ บจธ. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
2024-01-05 15:19:54
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ (ครั้งที่ ๒)
2023-12-13 15:08:35
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
2023-12-13 15:00:55
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
2023-11-27 15:44:59
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖
2023-11-16 15:10:49
ประกาศสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ
2023-11-10 11:37:48
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔)
2023-09-01 13:29:58
ประกาศ บจธ.เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔)
2023-08-24 19:40:19
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ใน ๗ ตำแหน่ง ๑๑ อัตรา
2023-08-17 11:19:32
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชำนาญการ ๕) และตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการอาวุโส ๔)
2023-08-10 08:19:08
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ๓)
2023-07-27 15:54:27
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
2023-07-25 16:39:17
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖
2023-07-25 16:37:07
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สารสนเทศ)
2023-07-10 16:27:05
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 5/2566
2023-07-10 16:25:47
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 5/2566
2023-06-14 14:08:23
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยกองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน
2023-06-08 11:51:28
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 ในตำแหน่ง ผู้อำนวยกองยุทธศาสตร์และแผนงาน
2023-05-30 10:54:24
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566
2023-05-18 08:27:51
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการและพัฒนาที่ดิน และ ผอ.กองยุทธศาสตร์และแผนงาน)
2023-04-25 14:26:32
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 4/2566
2023-03-17 15:31:16
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566
2023-02-24 11:25:35
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566 (ผอ.กองนโยบายและแผน)
2023-01-31 09:07:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566
2023-01-27 10:20:28
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นผู้ปฏิบัติงาน ของ บจธ.
2023-01-03 10:59:43
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 3/2566
2022-12-28 14:51:37
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566
2022-12-27 10:52:47
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566
2022-12-14 15:08:45
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566 (ผอ.กองบริหารจัดการที่ดิน1,ผอ.กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน,จนท.พัฒนาและส่งเสริมศักยภาพชุมชน)
2022-12-07 08:59:36
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566 (เจ้าหน้าที่การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชี)
2022-11-30 13:07:49
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 2/2566
2022-11-14 15:09:40
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566
2022-11-08 13:25:35
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2566
2022-10-11 14:46:53
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565
2022-09-29 10:10:04
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565
2022-09-20 14:50:35
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ (เพิ่มเติม)
2022-09-05 16:12:44
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565
2022-09-02 16:32:26
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ครั้งที่ 1/2565
2022-08-24 09:30:33

เกี่ยวกับตำแหน่งงาน


---

ชื่อตำแหน่งงาน

ลงทะเบียนเข้าใช้ครั้งแรก


Register