กขป. คณะที่ 5 เห็นควรเร่งจัดตั้งธนาคารที่ดิน ชี้ไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด

   

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 น. นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5  ครั้งที่ 6/2560 ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมี พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม โดย ผอ.บจธ. ได้ชี้แจงวาระที่เกี่ยวข้องกับสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) เพื่อรายงานความคืบหน้าการประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องความไม่ซ้ำซ้อนของธนาคารที่ดิน คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน คณะที่ 5 (กขป. คณะที่ 5) ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวและมีมติว่าธนาคารที่ดินไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานใด แต่กลับจะช่วยเหลือ สนับสนุน และเติมเต็มการดำเนินการของหน่วยงานที่มีอยู่เดิม ซึ่งจะเป็นการทำงานอย่างบูรณาการ โดยสามารถแก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้าความเป็นธรรมเกี่ยวกับการถือครองที่ดินให้บรรลุผลสำเร็จได้ และเห็นว่าควรเร่งรัดการจัดตั้งธนาคารที่ดินตามมติของ คณะกรรมการขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล (กขร.)