กองการตลาด และเจ้าหน้าที่ ได้ฝึกอบรมแนวทางการใช้ที่ดินขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง ระยะเวลา เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการ

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563 กองการตลาดนำโดยรักษาการ ผอ.กองการตลาด นางสาวสิริรัฐ สุกันธาและเจ้าหน้าที่ได้ฝึกอบรมแนวทางการใช้ที่ดินขนาดเล็กตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อตกลง ระยะเวลา เงื่อนไขการใช้ประโยชน์ในที่ดินของโครงการ” ภายใต้โครงการพัฒนาระบบการเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงที่ดิน (ชื่อเดิม โครงการตลาดกลางที่ดิน)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก โดย บจธ.เป็นตัวกลางประสานระหว่างผู้ยากจนหรือผู้ต้องการประกอบอาชีพเกษตร กับ เจ้าของที่ดินผู้มีมุทิตาจิตให้โอกาสคนเข้าใช้ที่ดินเพื่อทำการเกษตรตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยไม่คิดค่าเช่าหรือคิดค่าเช่าต่ำเป็นพิเศษ    ซึ่งได้ประสานงานมกับ อบต.คลองใหญ่ในการจัดโครงการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกัน เข้าเยี่ยมชมที่ดิน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการใช้ที่ดิน ข้อตกลง ระยะเวลา เงื่อนไขต่าง ๆ ที่เป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย และ คัดเลือกผู้เข้าใช้ที่ดินทั้งนี้ มีผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนสำนักงานเกษตรอำเภอ ปราชญ์เกษตร และ เกษตรกรผู้มีประสบการณ์ในท้องที่ เข้าร่วมรับฟังและให้ความคิดเห็นตลอดการอบรม เพื่อร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลือสนับสนุนให้ผู้เข้าใช้ที่ดินมีแผนการทำเกษตรที่เหมาะสมกับพื้นที่และมีรายได้เพิ่มเติมพอเลี้ยงครอบครัวจากการประกอบอาชีพเกษตรกรได้จริง