กองพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ 5 ชุมชนนำร่อง ชี้แจงแผนพัฒนาเกษตรและรายได้ของเกษตรกรในชุมชน

  

  

เมื่อวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2560 นางสาวพรพนา ก๊วยเจริญ ผู้อำนวยการกองพัฒนาที่ดิน พร้อมเจ้าหน้าที่กองพัฒนาที่ดิน เดินทางไปในพื้นที่โครงการนำร่องธนาคารที่ดินในพื้นที่นำร่อง 5 ชุมชน จังหวัดลำพูน และจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชุมชี้แจงแผนพัฒนาเกษตรกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ของ สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยพัฒนาการเกษตรและรายได้ของเกษตรกรกรในชุมชน เพื่อให้สามารถประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างยั่งยืน ในโอกาสนี้ตัวแทนเกษตรกรในชุมชนได้ร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ที่ตนทำเกษตรกรรม โดย บจธ. จะนำข้อคิดเห็นของชุมชนไปจัดทำเป็นแผนพัฒนาในลำดับต่อไป