กองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) จัดโครงการอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาสูญเสียสิทธิในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2562 นางสาวศิริพร โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาส่งเสริมศักยภาพชุมชน (กพช.) สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) หรือ บจธ. พร้อมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายวิรัตน์ โพธิ์ศรีเรือง ประธานวิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเม็ลพันธุ์ข้าวชุมชน บ้านโนนรัง  จัดอบรมการปลูกข้าวอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าการเกษตรของชุมชน” และ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและร่วมกิจกรรมการทำน้ำจมูกข้าว” โดยมี นางสิริมา คำภา และนางลุนนี โพธิ์ศรีเรือง เป็นวิทยากรให้กับกลุ่มสมาชิก ที่วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านโนนรัง ต.สาวะถี อ.เมือง จ.ขอนแก่น