การจัดการทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resources-CPRs) กับข้อเสนอของ Elinor Ostrom:การใช้และการดูแลรักษาภายใต้กฎเกณฑ์ร่วมกัน

การจัดการทรัพยากรร่วม (Common-Pool Resources-CPRs) กับข้อเสนอของ Elinor Ostrom:การใช้และการดูแลรักษาภายใต้กฎเกณฑ์ร่วมกัน