การจัดซื้อที่ดินของนางสมพิศ กาศก้อง (รายที่ 6) ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ภายใต้โครงการต้นแบบการบริหารจัดการที่ดินแบบครบวงจร